ANBI Diaconie Hervormde Gemeente te  Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
RSIN/Fiscaal nr.:

KvK nummer

818122973

76355225

Website adres: http://spankeren.protestantsekerk.net
E-mail:  pkn.spankeren@ziggo.nl
Adres: Secretariaat diaconie. ( zie onder contact)
Postadres: scriba Hervormde Gemeente  Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
Dennenhof 4
Postcode: 6951 ML
Plaats: Dieren

De diaconie van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wet boeken bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde .  
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingsdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO.    

College van Diakenen
Het college van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. begroting en de jaarrekening.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8).

Doelstelling en beleid
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen maken deel uit van het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O
Beleidsplan HG Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O – april 2021

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom vindt u hier: Beleidsplan Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom

De nadruk ligt op: Betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving en in de wereld (oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld is hierbij gewenst)
Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze regio als wereldwijd. We dienen daarbij te signaleren, te melden en te helpen bij misstanden, armoede en problemen. Het helpen geschiedt met woord en daad.
Lokaal kunnen we menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord en daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie (waarbij toezicht en continuïteit gewaarborgd is)

Voorgenomen bestedingen
Naast de jaarlijkse begroting heeft de diaconie een financieel beleid vastgesteld voor enkele jaren 2012- 2017. Het beleid is er op gericht dat jaarlijks een procentueel deel van het spaartegoed op de bedrijfsspaarrekening besteed zal worden voor de noodbestrijding in onze wereld (dichtbij en veraf)

Staat van baten en lasten
De onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslag van het vorige jaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.