College van diakenen

 

Doelstelling en beleid

 Als gemeente weten wij ons geroepen om oog en oor te hebben voor de naaste. Wij zijn er voor mensen binnen en buiten de gemeente, vooral voor diegenen die in de knel zijn geraakt. Ook zie wij het als onze taak ons in te zetten voor het behoud van de schepping en voor een rustpunt in onze drukke wereld.

Als diakenen zijn wij geroepen tot de dienst van de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de gaven en hebben wij de verantwoordelijkheid de gemeente bewust te maken van de nood in de wereld, dichtbij en ver weg. Daarbij zoeken wij naar mogelijkheden om met andere kerken en organisaties samen te werken.

Diaconaal werk is geen uitvloeisel van geloven, maar geloof in uitvoering.

De doelstelling en het beleid van het college van diakenen staan geformuleerd in het beleidsplan van de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom.

Aandachtsgebieden

Binnen het college van diakenen onderscheiden wij drie aandachtsgebieden. Dit zijn:

  • Gemeentediaconaat; vooral gericht op de eigen gemeenteleden
  • Samenlevingsdiaconaat; voor een deel doen wij dit met andere kerken binnen DIANA (DIAconeel Netwerk Armoedebestrijding Rheden / Rozendaal). En wij werken samen met andere instanties.
    Eén daarvan is het Inloophuis, waar wij volgens de statuten een bestuurslid horen te hebben in het bestuur. Een ander voorbeeld is INLIA. Wij zijn chartergemeente binnen INLIA en hebben het Charter van Groningen ondertekend.
  • Werelddiaconaat; dit wordt voor ons college grotendeels opgepakt door de werkgroep Kerk in Actie. Een zeer actieve groep die o.a. een project in het buitenland ondersteunt en daarvoor acties organiseert.

 

Algemeen

Het college van diakenen van de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in de ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom.

Zie voor de ANBI gegevens :https://pgzuidoost-veluwezoom.nl/anbi/

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college van diakenen bestaat uit minimaal 3 leden. Op dit moment bestaat het uit 9 leden (7 diakenen en 2 diaconaal medewerkers).

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11 artikelen 5 tot en met 8).