I have a dream.

Bovenstaande woorden komen uit de toespraak van dominee Martin Luther King, uitgesproken op 28 augustus 1963 voor het Lincoln Memorial in Washington DC. Een profeet uit recente tijd die opriep tot geweldloos verzet tegen de rassendiscriminatie die de bevolking van Amerika verdeelde in blank en zwart, bevoorrechten en onbevoorrechten. ‘I have a dream.’

Had de profeet Jesaja Engels gesproken dan hadden deze woorden ook van hem kunnen zijn. Ook hij had een droom in een tijd die donker gekleurd werd door sociaal onrecht, oorlog, discriminatie en egoïsme. Zie Jesaja 2: 1 – 5. Wat dat betreft is er in al die jaren helaas weinig veranderd. De mens blijkt hardleers te zijn en veel tijd nodig te hebben om tot inzicht te komen.
Maar toch! In alle tijden blijken er ook steeds weer mensen te zijn die zich inzetten om licht in het duister te brengen. Mensen die zich niet bij de harde werkelijkheid neerleggen, maar durven te dromen over een vernieuwde samenleving. Deze wereld omgekeerd. Gods werkelijkheid, waarin het niet gaat om het vergaren van levensgeluk ten koste van een ander, maar waar gehandeld wordt vanuit onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor elkaar.
‘I have a dream.’

Jesaja ziet het voor zich: Eens zal de dag komen dat alle volken zullen kiezen voor God, die oneindige liefde is. Wapens zullen niet langer nodig zijn want geen mens zal de ander meer naar het leven staan. Integendeel, ze zullen zij aan zij staan om de aarde te bewerken, zodat niemand meer honger hoeft te lijden. Er zal geen afgunst meer zijn. Is dat geen droombeeld wat je doet verlangen dat dat werkelijkheid zal worden? Een droombeeld dat ook ons oproept om daar waar je mogelijkheden ziet van betekenis te zijn voor de ander: een vriendelijk woord, een helpende hand, samen de schouders eronder zonder vooroordelen. Een droombeeld dat kan helpen om onze donkerste dagen vol twijfel en ongeloof te boven te komen. Dat kan voorkomen dat we ons terugtrekken in ons eigen ikke, ikke, ikke, omdat we de wereld niet meer begrijpen of het gevoel hebben in de steek te zijn gelaten.

De adventstijd is een tijd van durven dromen. Je openstellen voor nieuwe perspectieven, waarmee deze weken voor Kerst ook een appél op ons doen. Ga op weg! Verwezenlijk je droom! Laat het duister achter je en blijf doorlopen naar het licht. Volg dat kwetsbare kind wiens geboorte we met Kerst gedenken. Jezus van Nazareth die uitgroeide tot een profeet en leraar die tot het einde toe de weg van barmhartigheid is gelopen, ondanks alle spot en tegenstand die hij van zijn vijanden heeft ervaren. Een man van vrede. Een man met een missie. Levend vanuit vertrouwen in zijn hemelse Vader. Laten wij de geboorte van dit vredeskind blijven gedenken en hem daadwerkelijk navolgen, waarbij we naar de wereld toe uitspreken:
‘We have a dream…….. Wij hebben een droom dat de vrede zál overwinnen.’

ouderenpastor Meinie Visser