College van Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan verantwoordelijkheden, waaronder het beheer van gebouwen, de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het financieel beheer van de gemeente.

Kort samengevat zijn de taken van een (ouderling-)kerkrentmeester verdeeld over de volgende vijf aandachtsvelden:

Gebouwen
Kerkrentmeesters hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de gebouwen en andere onroerende zaken (dat zijn de kerkgebouwen, begraafplaats, pastorieën, landerijen etc).

Zij dienen ervoor te zorgen dat de gebouwen en ruimtes duurzaam onderhouden worden en passen bij het gebruik van de gemeente.

Mensen
Het zijn gemeenteleden, predikanten, andere beroepskrachten en vrijwilligers die samen werken aan gemeente-zijn. Het college van kerkrentmeesters zorgt ervoor dat er voldoende mensen en middelen op de juiste plaatsen en tijden zijn. Kerkrentmeesters hebben oprechte aandacht voor de mensen die in loondienst zijn en voor de vrijwilligers.

Geld
Om de kerk als organisatie met betaalde mensen en met gebouwen in beheer te kunnen laten floreren, is geld nodig. Een kerntaak van het college van kerkrentmeesters is dan ook geldwerving en financieel beheer. Onder geldwerving wordt in ieder geval de Actie Kerkbalans(of Vrijwillige Bijdrage) verstaan. Daarnaast zijn kerkrentmeesters – samen met diakenen en in overleg met de kerkenraad – verantwoordelijk voor het samenstellen van het collecterooster en het eventueel organiseren van andere fondsenwervende activiteiten.

Bij het financieel beheer hoort uiteraard het opstellen van een begroting en jaarrekening, de ANBI-publicatie en het maken van een meerjarenraming. Inzicht in het vermogen is onderdeel van gezond financieel beleid

Organisatie
Om het werk in de kerk in goede banen te leiden, is een goede interne organisatie noodzakelijk. Kerkrentmeesters hebben een belangrijke rol in het organiseren van bijvoorbeeld administratie, ICT, verzekeringen, archief en communicatiemiddelen. Uiteraard doen ze dit in overleg met de mensen die ermee moeten werken.
Ook het beheren en bijhouden van het doopboek (verplicht), belijdenisboek (verplicht) en trouwboek (niet verplicht) horen bij de taken van een kerkrentmeester. En natuurlijk is het belangrijk dat archieven volgens de geldende regels worden bijgehouden en bewaard.

 

Beleidsplan kerkrentmeesters

Het maken van een beleidsplan – voor een periode van 4 jaar – is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad, het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters en eventuele andere organen in de gemeente. In een beleidsplan staan niet alleen organisatorische zaken, maar juist ook meer visiegerichte zaken. Bijvoorbeeld: hoe wil de gemeente er over 5, 10 of zelfs 50 jaar uitzien? En als je dat bepaald hebt, wat betekent dat dan voor het kerkrentmeesterlijke deel?

Daarom is een meerjarenbegroting of –raming een belangrijk onderdeel van een meerjarenbeleidsplan. Zo komen ambities en visie ook in relatie tot wat mogelijk en realiseerbaar is.
Zie onze ANBI gegevens: https://pgzuidoost-veluwezoom.nl/anbi/

Beleidsplan PG Zuidoost-Veluwezoom: Beleidsplan Protestantse Gemeente Zuidoost-Veluwezoom

Contactadres:

Jacob Kremer, secretaris

email: kerkrentmeesters@pgzuidoost-veluwezoom.nl